Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Statybos įstatymai ir reglamentai

Projektai rengiami vadovaujantis LR įstatymais, statybos normomis ir techniniais reglamentais. Visus aktualius įstatymus ir reglamentus galite rasti LR Seimo puslapyje, taip pat galite apsilankyti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos svetainėje, kur rasite visas statybos reglamentų bei normų redakcijas.

Nauja: Vadovaujantis 2012 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 470 pasikeitė valstybės rinkliavos dydžiai. 


 

Atmintinė pageidaujantiems gauti statybą leidžiantį dokumentą

Leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

 

Procedūros aprašymas:

Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį/rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą statytojas savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą (forma pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 1 priede (Žin., 2010, Nr. 116-5944)) išduoti leidimą, kuriame nurodomi statytojo - fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, statytojo - fizinio asmens adresas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, tel. Nr. ., adresatas (kam teikiamas prašymas). Vietovė, data.

2. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

       2.1. Statinio projektas

       2.2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu;

       2.3 Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė yra privaloma);

     2.4 Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

       2.5 Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas;

       2.6 Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

     2.7 Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

       2.8 Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo;

3. dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, sumokėjimą ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, - savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju (kai jis privalomas).

 

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 45 darbo dienas - ypatingam statiniui;

2. 30 darbo dienų - neypatingam statiniui

3. 20 darbo dienų - atnaujinti (modernizuoti) pastatą.

 

Leidimai neišduodami, jeigu:

1. Pateikti ne visi reikiami dokumentai;

2. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;

3. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos yra gauta informacija, kad žemės sklype (ar žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys), dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti.


 

Informacija statinių savininkams dėl statinių techninės priežiūros

 

Visi statinių savininkai (naudotojai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40, 41 ir 43 straipsniais (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545), privalo organizuoti statinių techninę priežiūrą pagal statybos techninių reglamentų, STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" (Žin., 2004, Nr. 98-3658; 2005, Nr. 104-3864) ir STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504) reikalavimus. Vieno-dviejų butų gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali vykdyti patys savininkai (naudotojai), nepaskirdami techninio prižiūrėtojo.

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją, kuris vykdo organizacines ir technines priemones statinio būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per visą pastato naudojimo trukmę. Statinio apžiūros, tyrimai bei auditas vykdomi statinio techninio prižiūrėtojo teikimu, statinio naudotojo lėšomis. Statinio techninę priežiūrą sudaro: nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas - nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas - nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Statinio techninis prižiūrėtojas privalo turėti, tvarkyti ir pildyti privalomuosius statinio priežiūros dokumentus: statinio techninį pasą, apšildomų pastatų, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kv. m. - pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus. Vykdydamas nuolatinius statinio būklės stebėjimus, vizualiai apžiūrėti statinio pagrindines konstrukcijas, bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą, fiksuoti pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir numatyti priemones jiems pašalinti, tikrinti patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę. Periodinių apžiūrų metu turi būti detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ar statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų priemonių statinio konstruktyviniams reikalavimams išlaikyti.

Savivaldybės administracija atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurie nėra priskirti ypatingos svarbos statiniams, naudojimo priežiūra, tai yra tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo, statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. Pareigūnai, atliekantys statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo funkcijas. Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(3) straipsniu, statinių naudojimo taisyklių nesilaikymas, - užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančių litų, o statinių techninės priežiūros taisyklėse numatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, - užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.


 

Naudinga informacija

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktai, 23 straipsnis;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-808 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Žin., 2010, Nr. 115-5902).Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

 

© 2003-2020 Archipas. Visos teisės saugomos.
    Sprendimas: E-Business Solutions
Į viršų